Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By aodo_chungtoyeuanh
#753706 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm xúc tiến hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới tỉnh Điện Biên của sở thương mại du lịch Hà Nội
KILOBOOKS.COM


2
1.1. ChÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ
1.2. ChÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− 1.3. ChÝnh s¸ch t¹o nguån hµng xuÊt khÈu 1.4. Ch−¬ng tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ®Õn 2010 2. C¸c ph−¬ng ph¸p xóc tiÕn kh¸c ..................................................... 31 3. §éi ngò tham gia c«ng t¸c xóc tiÕn………………………………31 4. N¨ng lùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp……..32 5. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng xóc tiÕn xuÊt khÈu…………………………32
Ch−¬ng III: Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ qua
biªn giíi tØnh §iÖn Biªn……….……………………………………….35

I. Quan ®iÓm cña tØnh §iÖn Biªn vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi . .35
1. Quan ®iÓm thø nhÊt 2. Quan ®iÓm thø 2
3. Quan ®iÓm thø 3 4. Quan ®iÓm thø 4 5. Quan ®iÓm thø 5
II.Gi¶i ph¸p…………………………………………………………………….36
1. VÒ phÝa nhµ n−íc:………………………………………………..
36
1.1. ChÝnh s¸ch xuÊt khÈu………………………………………
36
1.2. ChÝnh s¸ch xuÊt nhËp c¶nh………………………………….. 38
1.3. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh………………………………………..
39
1.4. ChÝnh s¸ch hîp t¸c vµ ®Çu t−………………………………. 42
1.5. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ xuÊt nhËp khÈu…….44 2. Gi¶i ph¸p nguån hµng:……………………………………………46 2.1. Ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng chñ lùc 2.2. Tæ chøc hç trî s¶n xuÊt 3.Gi¶i ph¸p thÞ tr−êng:……………………………………………....47 3.1. ThÞ tr−êng Trung quèc vµ Lµo……………………………….47 3.2. ThÞ tr−êng EU………………………………………………..48
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. cơ sở lý luận Chương 2. Thực trạng xúc tiến. Chương 3. một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement