Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By t_h_151
#753703 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty hóa chất - Bộ Thương Mại
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Th−¬ng M¹i

3
ch−¬ng I
kinh doanh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
I. Kinh doanh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
1. Môc tiªu cña kinh doanh th−¬ng m¹i.
Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét hoÆc mét sè c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh
tõ ®Çu t− ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn qu¸ tr×nh dÞch vô trªn thÞ
tr−êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. §èi víi mçi doanh nghiÖp th× môc tiªu kinh doanh ®Çu tiªn lµ lîi nhuËn v×
lîi nhuËn duy tr× sù sèng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng nh− sù tån t¹i cña doanh nghiÖp vµ nã còng lµ ®éng lùc cña kinh doanh. Muèn cã
lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng ph¶i lín h¬n chi phÝ bá ra. Muèn cã doanh
thu b¸n hµng vµ dÞch vô lín th× ph¶i b¸n ®−îc hµng vµ gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh kh«ng cÇn thiÕt. NÒn kinh tÕ ngµy nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng do vËy kh«ng cã ®éc quyÒn b¸n còng nh− ®éc quyÒn mua, chÝnh v× vËy mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tiªu thô ®−îc hµng
ho¸. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng, viÖc thu hót kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc cã thÓ thùc hiÖn trong Ýt ngµy mµ nã lµ mét c«ng
viÖc l©u dµi vµ bÒn bØ. Doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh lo¹i hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng ®Ó ®−îc kh¸ch hµng chÊp nhËn.
Muèn lµm ®−îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, ®æi míi mÉu m· còng nh− t¨ng c−êng c«ng t¸c b¸n hµng.
Lîi nhuËn vµ sù k× väng vµo nã phô thuéc vµo lo¹i hµng ho¸ vµ chÊt l−îng
hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh. Ngoµi ra, khèi l−îng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ b¸n ®−îc, cung cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng, chi phÝ vµ tèc ®é t¨ng gi¶m
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Kinh doanh hàng hóa của các DNTM trong nền KTTT. 1 Kinh doanh hàng hóa của các DNTM trong nền KTTT. Mục tiêu của kinh doanh thương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement