Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kate_pham3
#753688 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động XK ở công ty dâu tằm tơ I - Hà Nội
KILOBOOKS.COM

2
3.6: Nç lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty.
49
3.7: Quy tr×nh nghiÖp vô xuÊt khÈu cña c«ng ty.
49
4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty d©u t»m t¬ I.
52
4.1: Nh÷ng mÆt ®· lµm ®−îc.
52
4.2: Nh÷ng tån t¹i chñ yÕu vµ nguyªn nh©n k×m h·m sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty.

53
Ch−¬ng III: §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty d©u t»m t¬ I - Hµ Néi trong thêi gian tíi.

56
I. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong thêi gian
tíi.

56
1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ngµnh t¬ t»m ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
56
2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi.

58
II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty d©u t»m t¬ I - Hµ Néi.
59
1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng
më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu.
59
2. TiÕp tôc ®Çu t− ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i.
60
3. N©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.
60
4. N©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm.
61
5. Hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc x©y dùng
chiÕn l−îc kinh doanh ph¸t triÓn thÞ tr−êng.

64
6. Hoµn thiÖn nghiÖp vô xuÊt khÈu.
65
III. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n−íc.
66
KÕt luËn.
68
Tµi liÖu tham kh¶o.
69
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động XK. Chương 2. Thực trạng hoạt động XK ở công ty. Chương 3. Định hướng và giải pháp thúc đẩy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement