Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangtv1989
#753686 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của công ty XNK và kỹ thuật bao bì - Packexport
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp

2
2.Môc ®Ých nghiªn cøu
§Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty vµ kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò víi Nhµ n−íc t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña m×nh
gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× tõ n¨m
2001-2004.
4. KÕt cÊu chuyªn ®Ò
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1 : nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng kinh doanh
nhËp khÈu cña C«ng ty
Ch−¬ng 2: Ph©n tÝch thùc trang ho¹t ®éng nhËp khÈu ë C«ng ty xuÊt nhËp
kghÈu vµ kü thuËt bao b×
Ch−¬ng 3 : Mét sè gi¶I ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu
ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× thêi gian tíi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Công ty là 1 đơn vị kinh doanh XK trực thuộc bộ thương mại, công ty XNK không ngừng phát triển chứng tỏ uy tín của 1 công ty hàng đầu trong ngành bao bì của cả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement