Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0cs0ck_baby_kut3_93
#753685 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cua công ty xây dựng Hồng Hà
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Líp: TMQT - K43
2
Dùa vµo ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu trªn bè côc cña chuyªn ®Ò thùc tËp, bao
gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c doanh nghiÖp
x©y dùng
Ch−¬ng II : thùc tr¹ng ho¹t ®éng dù thÇu cña C«ng ty x©y dùng Hång
Hµ trong thêi gian qua.
ch−¬ng iii: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña
C«ng ty x©y dùng Hång Hµ .

Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é nªn chuyªn ®Ò cña em sÏ kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !Hµ Néi, 05/2005Môc lôc
Trang
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
một quy luật khắc nghiệt nhất của thị trường đó là cạnh tranh, mà đấu thầy là 1 hình thức tổ chức cạnh tranh. theo đó bất kì 1 DN nào tham gia
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement