Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vivian_heoconmotmi
#753669 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giao đoạn 2001-2010
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2
Víi mong muèn t×m hiÓu ®−îc phÇn nµo thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t− ph¸t
triÓn KCHTGT ë n−íc ta hiÖn nay víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i, ®Ó tõ ®ã ®Ò xuÊt ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t−.
Do khu«n khæ bµi viÕt cã h¹n nªn em chØ ®i vµo nghiªn cøu mét sè khÝa
c¹nh vÒ ®Çu t− KCHTGTVT. Bµi viÕt gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: §Çu t− ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i ë c¸c quèc gia.
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t− ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2004 vµ t¸c ®éng cña nã tíi sù ph¸t triÓn KCHTGTVT
Ch−¬ng III:
Ph−¬ng h−íng, kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ®Çu t− ph¸t
triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS. NguyÔn B¹ch NguyÖt- bé m«n kinh tÕ
®Çu t− vµ c¸c c¸n bé trong Vô Tæng hîp kinh tÕ Quèc D©n- Bé KÕ Ho¹ch vµ ®Çu t− ®· h−ìng dÉn vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ cña tµi liÖu thu thËp ®−îc vµ kinh nghiÖm hiÓu biÕt cßn Ýt nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt. Em kÝnh mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c¸n bé ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc hoµn chØnh h¬n.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông và nhu cầu vận chuyển của con người đòi hỏi mõi quốc gia trên thế giới đều phải tập trung đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement