Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuthuycuatheky21
#753667 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cao su sao vàng
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Sinh viªn: NguyÔn B¸ Duy- KT§T 41C
2
vµng trong giai ®o¹n võa qua, tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t− t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong t−¬ng lai.
Chuyªn ®Ó thùc tËp nµy bao gåm ba phÇn chÝnh:

PhÇn I: §Çu t− víi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t− n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
C«ng ty Cao su Sao vµng.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña C«ng ty Cao su Sao vµng.
Do cßn h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm thùc tÕ, thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ
b−íc ®Çu lµm quen víi c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc nªn bµi viÕt cßn nh÷ng
thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, phª b×nh cña thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ c¸c c«, c¸c b¸c c«ng t¸c t¹i C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ néi cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt nµy hoµn thiÖn h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty cao su sao vàng là 1 DNNN hoạt động dưới sự thống nhất của tổng công ty hóa chất Việt Nam có năng lực thiết bị sản xuất lớn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement