Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kiniem_2007
#753666 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Sinh viªn: §ç Xu©n NghÜa

Líp KÕ ho¹ch 41B

2
Néi dung cña ®Ò tµi ®−îc kÕt cÊu lµm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng
n«ng th«n.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®«ng vµ sö dung vèn ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së
h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng
giao th«ng n«ng th«n ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2010.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n: ThÇy gi¸o Th.s Lª Quang C¶nh, Th.s
NguyÔn Hång Hµ cïng c¸c c« chó trong Ban Tæng hîp ®· gióp t«i hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy. Do ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò rÊt réng lín nªn trong qu¸
tr×nh nghiªn cøu kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i xin ®−îc sù gãp ý cña
c¸c thÇy c« cïng c¸c c¸n bé trong ban Tæng hîp ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn
h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Sinh viªn thùc hiÖn§ç Xu©n NghÜa
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những khó khăn, thuận lợi tác động đến quá trình đầu tư, thực trạng huy độngvà sử dụng vốn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement