Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tjeuc0ngchua_ng0cnghech_9x
#753664 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng chung cư, nhà cao tầng
KILOBOOKS.COM
Trần Doãn Hoàng Tùng


Chuyên đề tốt nghiệp2
Do thêi gian cã h¹n , kiÕn thøc cßn h¹n chÕ v× vËy trong chuyªn ®Ò
nµy cßn cã nhiÒu sai sãt vµ h¹n chÕ, em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o,
h−íng dÉn cña c¸c thÇy c«, còng nh− sù ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®äc.
Chuyªn ®Ò ®−îc hoµn thµnh víi sù h−íng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña
ThÇy gi¸o T.S Tõ Quang Ph−¬ng – Chñ nhiÖm bé m«n Kinh tÕ §Çu t−,
Tr−êng §H Kinh tÕ Quèc d©n vµ TS NguyÔn ThÞ B×nh Minh-phã phßng Kinh
tÕ ®Çu t−-thuéc ViÖn Kinh tÕ -Bé X©y dùng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc xây dựng chung cư, nhà cao tầng để phục vụ nhu cầu của người dân đã và đang được NN dành những khoản đầu tư thích đáng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement