Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0o3c0nkuao0o
#753647 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty công trình giao thông 208
KILOBOOKS.COM
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ....

NguyÔn ThÞ Xu©n Thñy
Kinh tÕ §Çu t− 42A
2
Ch−¬ng I
Tæng quan chung vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p

I. Tæng quan chung vÒ ®Êu thÇu.
1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu. §Êu thÇu lµ mét trong nh÷ng ph−¬ng thøc mua s¾m hµng ho¸, dÞch vô
trong ®êi sèng x· héi loµi ng−êi. Nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi ph−¬ng thøc s¶n xuÊt ph¸t triÓn dùa trªn chÕ ®é t− h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt, sù c¹nh tranh gay g¾t vµ c¸c cuéc khñng ho¶ng ®· dÉn ®Õn sù ra ®êi cña CNTB ®éc quyÒn vµ CNTB nhµ n−íc vµo cuèi thÕ kû 19, ®Çu thÕ kû 20. §éc quyÒn ra ®êi tõ tù do c¹nh tranh, sau ®ã ®èi lËp víi tù do c¹nh tranh, nh−ng kh«ng thñ tiªu tù do c¹nh tranh mµ lµm cho c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n. Nhµ n−íc t− b¶n võa lµ ng−êi ®¹i diÖn, ng−êi b¶o vÖ cho giai cÊp t− s¶n vµ võa lµ ng−êi ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, võa lµ ng−êi cung cÊp vèn ®Ó nghiªn cøu, øng dông c¸c thµnh tùu Khoa häc - thuËt. Nhµ n−íc ®iÒu tiÕt c¸c ch−¬ng tr×nh, c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ th«ng qua hÖ thèng luËt ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. Ngoµi ra, nhµ n−íc cßn bá vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ cÇn thiÕt cho x· héi, nh−ng l¹i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp, l©u hoµn vèn, nh÷ng mua s¾m chi tiªu cña ChÝnh phñ ®· trë thµnh môc tiªu c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ tµi chÝnh. Do vËy, ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nãi trªn ë hÇu hÕt c¸c n−íc t− b¶n ®Òu cã nh÷ng luËt mua s¾m c«ng d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· xuÊt hiÖn rÊt sím nh−ng luËt lÖ liªn quan ®Õn ®Êu thÇu ra ®êi muén h¬n vµ ®· xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë Anh. Khi HiÖp héi kü s− t− vÊn quèc tÕ (FIDIC) thµnh lËp th× quy tr×nh ®Êu thÇu ngµy cµng ®−îc hoµn thiÖn dÇn. Ngµy nay chóng ta cã thÓ t×m thÊy c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu ë c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ ë c¸c quèc gia kh¾p trªn thÕ giíi. Riªng ë ViÖt Nam th× sù h×nh thµnh cña quy chÕ ®Êu thÇu nh− sau:
- 12/2/1990 cã quy chÕ ®Êu thÇu trong x©y dùng do Bé x©y dùng ban
hµnh.
- 13/11/1992 cã quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng
nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc.
- 3/1994 Bé x©y dùng ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu x©y l¾p.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thuật ngữ đấu thầu đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây ở Việt Nam mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement