Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Neilan
#753646 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
§Çu t− K39


2
nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy c« còng nh− b¹n ®äc ®Ó gióp t«i hoµn thiÖn h¬n n÷a Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o : NguyÔn ThÞ Thu Hµ ®· tËn t×nh gióp ®ì trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ®Ò tµi Ch¸u còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¸c ,c¸c c« chó vµ c¸c anh chÞ phßng ThÈm ®Þnh- X©y dùng c¬ b¶n vµ phßng Tæng hîp Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− tØnh Hµ T©y ®· cung cÊp tµi liÖu vµ tËn t×nh h−íng dÉn.


Sinh viªn thùc hiÖn

Tr−¬ng B¸ HiÓnhttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiên cứu về đầu tư và tìm ra những giải pháp để thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư là 1 trong những vấn đề trọng tâm của tỉnh Hà tây
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement