Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hantinh_handoi_hanluoncanguoi
#753645 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng sông Đà
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp Hoµng TuÊn Khanh-§T43A
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn t− vÊn x©y dùng S«ng
§µ, ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c« Ph¹m ThÞ Thªu-GVC bé m«n Kinh tÕ ®Çu t− cïng sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c anh, chÞ trong phßng Dù ¸n vµ t− vÊn ®Êu thÇu, ®· gióp em nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña viÖc ®Çu t− n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp vµ lùa chän ®Ò tµi: “§Çu t− n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn
t− vÊn x©y dùng S«ng §µ

Trªn c¬ së nghiªn cøu cña chuyªn nghµnh Kinh tÕ ®Çu t− vµ c¸c tµi
liÖu tham kh¶o kh¸c. Chuyªn ®Ò cña em ®· ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Çu t− n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty CP t− vÊn x©y dùng S«ng §µ, tõ ®ã ®−a ra mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng ®Çu t− cña c«ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt c©u chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng:
*Ch−¬ngI: LÝ luËn chung vÒ ®Çu t−, ®Çu t− ph¸t triÓn vµ sù cÇn thiÕt
ph¶i ®Çu t− trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
*Ch−¬ngII: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t− n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt
kinh doanh cña c«ng ty CP t− vÊn x©y dùng S«ng §µ.
*Ch−¬ngIII: Môc tiªu vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t
®éng ®Çu t− t¹i c«ng ty CP t− vÊn x©y dùng S«ng §µ.
Do tr×nh ®é nhËn thøc cßn cã h¹n, thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
kh«ng nhiÒu, nh÷ng thiÕu sãt xuÊt hiÖn trong chuyªn ®Ò nµy lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« cïng c¸c c«, chó vµ c¸c anh, chÞ trong c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®−îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 7

th¸ng 5 n¨m 2005.
Sinh vi
ªn thùc hiÖn
Hoµng TuÊn Khanh


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty cổ phần tư vấn xây dựng sông Đà là 1 DNNN, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát, khảo sát thiết kế xây dựng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement