Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dangerous_dignity
#753630 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
KILOBOOKS.COM

2
ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi :" Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Çu t− ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé"
lµm luËn v¨n ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ t×nh
h×nh ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mét vïng kinh tÕ quan träng cña c¶
n−íc. LuËn v¨n gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I:

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t− ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé.

Ch−¬ng II :
Thùc tr¹ng ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng
KTT§ B¾c Bé.
Ch−¬ng III
:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t−
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS.Tõ Quang Ph−¬ng ®· tËn t×nh
h−íng dÉn vµ söa ch÷a ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n. Em xin c¶m ¬n c¸c
c« b¸c ë Vô Kinh tÕ §Þa ph−¬ng vµ L·nh thæ - Bé KH-§T, ®Æc biÖt lµ sù h−íng dÉn trùc tiÕp cña TS.Ph¹m Thanh T©m ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh t×m tµi liÖu vµ chØnh söa luËn v¨n cho hîp lý.
Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o h−íng dÉn,
c¸c c« b¸c trªn Vô vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn luËn v¨n, ®¸p øng tèt h¬n néi dung vµ môc ®Ých nghiªn cøu.
Sinh viªn
NguyÔn Thuú Th−¬nghttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của từng vùng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement