Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By littlecat_a1
#753628 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
nguyÔn viÖt c−êng
bé m«n kinh tÕ ®Çu t− - tr−êng ®¹i häc KTQD hn
2
Bµi viÕt ®−îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I. Lý luËn chung vÒ ®Çu t−, nguån vèn ®Çu t− vµ ho¹t ®éng sö dông
vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®Çu t− ph¸t triÓn.
PhÇn II. Thùc tr¹ng vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ huy ®éng vèn vµ sö dông
vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn t¹i ng©n hµng ®Çu t− ph¸t triÓn Hµ T©y.
PhÇn III. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng huy ®éng
vèn vµ sö dông vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn t¹i ng©n hµng ®Çu t− ph¸t triÓn Hµ T©y.
Bµi viÕt sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu duy vËt biÖn chøng vµ vËn
dông ph−¬ng ph¸p thèng kª - tæng hîp, to¸n häc vµ ®å thÞ trong ph©n tÝch sè liÖu cña ng©n hµng nh»m lµm râ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn t¹i ng©n hµng. Tõ ®ã ®−a ra biÖn ph¸p tÝch cùc vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng ®Çu t− ph¸t triÓn Hµ T©y vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh cã liªn quan nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho ®Çu t− ph¸t triÓn . §Ó hoµn thµnh bµi viÕt nµy ®Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü: NguyÔn Hång Minh ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ h−íng dÉn, cïng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé phßng Nguån vèn kinh doanh Ng©n hµng ®Çu t− vµ ph¸t triÓn Hµ T©y ®· gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.
Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2001.
Sinh viªn thùc hiÖn:
NguyÔn ViÖt C−êng

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1. Lý luận chung về đầu tư, nguồn vốn đầu tư và hoạt động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển... chương 2. Thực trạng và đánh giá thực trạng. chương 3. Giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement