Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobelovely0706
#753627 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bước đầu đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng Dẻ xã hoàng hoa thám - chí linh - hải dương cho việc hoạch định chính sách duy trì rừng Dẻ này
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Kinh tÕ M«i tr−êng K42
rõng DÎ x· Hoµng Hoa Th¸m - ChÝ Linh - H¶i D−¬ng cho viÖc ho¹ch ®Þnh
chÝnh s¸ch duy tr× rõng DÎ nµy”.
Do tµi liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n, c¸c sè liÖu ch−a ®−îc ®Çy ®ñ. MÆt kh¸c, do
kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nªn t«i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thiÕu sãt,
cã vÊn ®Ò ch−a thÓ gi¶i quyÕt ®−îc, nh÷ng néi dung tr×nh bµy trong ®Ò tµi còng
chØ lµ nh÷ng kÕt qu¶ b−íc ®Çu. Nh−ng víi nh÷ng nç lùc cña m×nh t«i hy väng sÏ
phÇn nµo gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay. Bªn c¹nh ®ã t«i hy
väng sÏ nhËn ®−îc ý kiÕn ®¸nh gi¸, phª b×nh tõ mäi phÝa ®Ó t«i cã c¬ héi hoµn
thiÖn h¬n vÒ nhËn thøc .
Môc tiªu nghiªn cøu
Nh− chóng ta ®· biÕt rõng suy gi¶m sÏ lµm cho §DSH suy gi¶m. TÝnh
§DSH rõng suy gi¶m chñ yÕu do hai nguyªn nh©n ®ã lµ c¸c hiÓm ho¹ tù nhiªn
vµ do con ng−êi. Mèi nguy h¹i ®èi víi §DSH cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña
con ng−êi lµ viÖc ph¸ huû, chia c¾t, lµm suy tho¸i n¬i sèng (sinh c¶nh) cña c¸c
loµi. Ph¸ huû n¬i sèng hay sinh c¶nh sèng cña loµi lµ mèi ®e do¹ chÝnh ®èi víi
mÊt m¸t §DSH. MÊt n¬i c− tró ®−îc coi lµ nguy c¬ ®Çu tiªn lµm cho c¸c ®éng
vËt cã x−¬ng sèng bÞ tuyÖt chñng vµ còng lµ nguy c¬ ®èi víi c¸c loµi ®éng vËt
kh«ng x−¬ng sèng vµ thùc vËt. PhÇn lín n¬i c− tró nguyªn thuû lµ rõng, do ®ã
viÖc duy tr× vµ b¶o vÖ rõng kh«ng chØ lµ môc tiªu, nhiÖm vô riªng cña mçi quèc
gia mµ lµ vÊn ®Ò ®−îc toµn cÇu quan t©m. Thùc tÕ cho thÊy ®· cã rÊt nhiÒu
ch−¬ng tr×nh, chiÕn l−îc, ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ rõng ®Ó ®−a ra nh÷ng biÖn ph¸p
duy tr× rõng vµ n©ng cao ý thøc b¶o vÖ rõng.
§èi víi b¶n th©n t«i, khi chän ®Ò tµi nµy t«i còng mong r»ng sÏ gãp phÇn
n©ng cao nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ tÇm quan träng cña rõng còng nh− phÇn nµo
lµm cho mäi ng−êi hiÓu râ gi¸ trÞ cña nguån tµi nguyªn rõng nãi chung vµ rõng
DÎ nãi riªng. Do ®ã môc tiªu cña t«i lµ tÝnh tæng gi¸ trÞ kinh tÕ cña rõng DÎ- x·
Hoµng Hoa Th¸m - ChÝ Linh - H¶i D−¬ng ®Ó mäi ng−êi kh«ng chØ thÊy ®−îc
tÇm quan träng khi duy tr× khu rõng nµy mµ cßn nhËn thøc ®−îc b¶o tån §DSH
ph¶i lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn cÇu, toµn nh©n lo¹i.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Rừng là 1 loại đệm đặc biệt không chỉ ảnh hưởng đến điêu kiện khí hậu như 1 nhân tố hình thành quan trọng, mà còn có vai trò như 1 nhân tố điều hòa khí hậu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement