Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By heoxinh_1011
#753619 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty xây dựng công trình văn hóa
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t− vµ ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ dù ¸n.
I. Tæng quan vÒ dù ¸n ®Çu t−.
1. Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t−.
Tõ nh÷ng n¨m 60 trë l¹i ®©y th× nhËn thøc vÒ dù ¸n b¾t ®Çu hoµn thiÖn,
danh tõ dù ¸n d−îc sö dông trong nhiÒu lÜnh vùc, c¸c mèi quan hÖ, môc tiªu,
ph¹m vi kh¸c nhau do vËy c¬ cÊu tæ chøc cña dù ¸n còng t−¬ng ®èi kh¸c nhau.
C¸c nhµ kinh tÕ häc ®· ®−a ra nhiÒu kh¸i niÖm vÒ dù ¸n. Mçi mét kh¸i niÖm
nhÊn m¹nh mét sè khÝa c¹nh cña dù ¸n cïng c¸c ®Æc ®iÓm quan träng cña nã
trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ.
XÐt theo nghÜa chung nhÊt, dù ¸n lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Æc thï, mét
nhiÖm vô cô thÓ cÇn ph¶i ®¹t ®−îc thùc hiÖn víi ph−¬ng ph¸p riªng, nguån lùc
riªng vµ ph¶i theo mét kÕ ho¹ch tiÕn ®é nh»m t¹o ra mét thùc thÓ míi. Nh−
vËy theo ®Þnh nghÜa nµy th×: dù ¸n kh«ng chØ lµ mét ý ®Þnh ph¸c th¶o mµ cã
tÝnh cô thÓ vµ môc tiªu x¸c ®Þnh; Dù ¸n kh«ng ph¶i lµ mét nghiªn cøu tr×u
t−îng mµ ph¶i cÊu tróc nªn mét thùc thÓ míi.
XÐt vÒ h×nh thøc: Dù ¸n ®Çu t− ®−îc hiÓu lµ mét tËp tµi liÖu tæng hîp bao
gåm c¸c luËn chøng c¸ biÖt ®−îc tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng, chi tiÕt vÒ
mét kÕ ho¹ch ®Çu t− nh»m ®Çu t− c¸c nguån tµi nguyªn cña mét c¸ nh©n, mét
tæ chøc vµo mét lÜnh vùc ho¹t ®éng nµo ®ã cña x· héi ®Ó t¹o ra mét kÕt qu¶
kinh tÕ, tµi chÝnh kÐo dµi trong t−¬ng lai.
XÐt trªn gãc ®é qu¶n lý: Dù ¸n ®Çu t− lµ mét c«ng cô ho¹ch ®Þnh nç lùc cã
thêi h¹n trong viÖc sö dông vèn, vËt t−, lao ®éng nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm
míi cho x· héi. §Þnh nghÜa nµy nhÊn m¹nh hai ®Æc tÝnh: Mäi dù ¸n dÇu t−
®Òu cã ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc x¸c ®Þnh. Dù ¸n kÕt thóc khi môc tiªu
cña dù ¸n ®· ®¹t ®−îc hoÆc khi x¸c ®Þnh râ rµng môc tiªu kh«ng thÓ ®¹t ®−îc
vµ dù ¸n bÞ lo¹i bá; S¶n phÈm hoÆc dÞch vô míi ®−îc t¹o ra kh¸c biÖt so víi
nh÷ng s¶n phÈm t−¬ng tù ®· cã hoÆc dù ¸n kh¸c.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc thực hiện dự án này sẽ mang lại những lợi ích, kinh tế xã hội thiết thực đồng thời tạo ra bước phát triển đột phá cho công ty xây dựng công trình văn hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement