Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By satthumaulanh_cuagaikoghetay
#753607 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trình hạ tàng các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng dân tộc thiểu số
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Phan Anh §øc

Líp §Çu t− 43B
lµm em rÊt t©m ®¾c.ChÝnh v× thÕ em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi”Gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t− c«ng tr×nh h¹ tÇng c¸c x· ®Æc
biÖt khã kh¨n,miÒn nói vïng d©n téc thiÓu sè
”. KÕt cÊu néi dung cña ®Ò tµi
bao gåm:
Ch−¬ng I:Kh¸i qu¸t chung vÒ ®©ï t−,nguån vèn ®Çu t− vµ nguån vèn ®Çu t−
c«ng tr×nh h¹ tÇng
Ch−¬ng II:Thùc tr¹ng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh trong thêi gian qua(1999-2004)
Ch−¬ng III: Nh÷ng Gi¶i ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t− c«ng
tr×nh h¹ tÇng c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh−ng do tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn cã h¹n nªn ch¾c ch¾n
®Ì tµi nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy
c« vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt ®Ò tµi cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« b¸c ë vô kinh tÕ ®Þa ph−¬ng vµ l·nh thæ
thuéc bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· nhiÖt t×nh t¹o
®iÒu kiÖn cho em,®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn thÞ AÝ Liªn lµ c« gi¸o ®· trùc
tiÕp tËn t×nh h−íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Khái quát chung về đầu tư, nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng. chương 2. thực trạng thực hiện. chương 3 Những giải pháp nhằm sử d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement