Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By di_vui_ve
#753606 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án FDI tại Bộ kế hoạch và đầu tư
KILOBOOKS.COM

2
Môc lôc
Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi .
1.1.
Dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi.
1.1.1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm dù ¸n ®Çu t− .
1.1.2.Dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi.
1.1.2.1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi.
1.1.2.2 C¸c h×nh thøc dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
1.1.2.2.1.Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh
1.1.2.2.2. Doanh nghiÖp liªn doanh 1.1.2.2.3. Doanh nghiÖp 100% vèn n−íc ngoµi
1.1.2.2.4. Hîp ®ång x©y dùng- kinh doanh- chuyÓn giao
1.2.C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi 1.2.1.Tæng quan vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n
1.2.2. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
1.2.2.1. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n
1.2.2.2.ThÈm ®Þnh t− c¸ch ph¸p lý, n¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ
®Çu t− n−íc ngoµi vµ ViÖt Nam
1.2.2.3.ThÈm ®Þnh lîi Ých kinh tÕ-x· héi
1.2.2.4.ThÈm ®Þnh kü thuËt c«ng nghÖ
1.2.2.5.ThÈm ®Þnh c¸c môc tiªu cña dù ¸n 1.2.2.6.ThÈm ®Þnh møc ®é phï hîp môc tiªu dù ¸n víi quy
ho¹ch, tÝnh hîp lý cña viÖc sö dông ®Êt, ph−¬ng ¸n ®Òn
bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ®Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn cña
bªn ViÖt Nam.
1.2.3. C¸c b−íc thÈm ®Þnh vµ c¬ quan ®¬n vÞ thùc hiÖn thÈm ®Þnh
dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
1.2.3.1.C¸c b−íc thÈm ®Þnh
1.2.3.2. C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn thÈm ®Þnh 1.2.4. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−
trùc tiÕp n−íc ngoµi
1.2.4.1.Ph−¬ng ph¸p thÈm ®Þnh
1.2.4.2. Lùa chän ®èi t¸c 1.2.4.3.M«i tr−êng ph¸p luËt
1.2.4.4.Th«ng tin
1.2.4.5.Quy tr×nh thùc hiÖn thÈm ®Þnh
1.2.4.6.Qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi 1.2.4.7.§éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh
1.2.4.8. VÊn ®Ò ®Þnh l−îng vµ tiªu chuÈn trong thÈm ®Þnh dù ¸n


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thẩm định dự án được tiến hành đối với tất cả các dự án thuộc mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement