Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietquang_nc
#753605 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam, thực trạng và triển vọng
KILOBOOKS.COM

2
10. §Çu t− trùc tiÕp cña ¸o:................................................................ 67
Ch−¬ng III: TriÓn väng vµ C¸c gi¶i ph¸p thu hót, QU¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ ®Çu t− cña EU trong thêi gian tíi vµo ViÖt Nam ..................................... 69
I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cho ®Çu t− trùc tiÕp cña EU vµo ViÖt
Nam................................................................................................................. 69
1. Nh÷ng thuËn lîi............................................................................... 69
2. Nh÷ng khã kh¨n.............................................................................. 71
II. Chñ tr−¬ng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng huy ®éng vµ sö dông
cã hiÖu qu¶ FDI cña EU vµo ViÖt Nam ....................................................... 72
1. Chñ tr−¬ng: ..................................................................................... 72
2. Gi¶i ph¸p vÒ thu hót vèn FDI........................................................ 72
3. Gi¶i ph¸p qu¶n lý sö dông:............................................................ 79
KÕt luËn ........................................................................................................... 83 Tµi liÖu tham kh¶o........................................................................................... 85
Lêi nãi ®Çu
−íc vµo thÕ kû 21, ViÖt Nam ®ang ®øng tr−íc rÊt nhiÒu thêi c¬ còng nh− th¸ch thøc lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi cña m×nh.Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nµy, vai trß cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ngµy cµng ®−îc kh¼ng ®Þnh ®èi víi n−íc ta, ®Æc biÖt sau cuéc
khñng ho¶ng kinh tÕ vµo n¨m 1997 khi mµ l−îng vèn ®Çu t− trùc tiÕp gi¶m ®i nhanh chãng ®· ¶nh h−ëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ trong n−íc. Cã mét nguyªn nh©n chñ yÕu lµ hÇu hÕt c¸c nhµ ®Çu t− lín vµo ViÖt Nam thuéc c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh− Th¸i Lan, Indonesia. HoÆc c¸c n−íc thuéc NICs nh− Hµn Quèc, §µi Loan. Nh÷ng n−íc bÞ c¬n khñng ho¶ng lµm chao ®¶o nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn viÖc gi¶m ®Çu t− ra n−íc ngoµi cña hä. ChÝnh nh÷ng lóc nµy chóng ta míi thÊy viÖc cÇn thiÕt ph¶i cã mét luång vèn ®Çu t− trùc tiÕp vµo ViÖt Nam thËt æn ®Þnh, c¸c luång vèn nµy th−êng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng n−íc ph¸t triÓn hµng ®Çu trªn thÕ giíi - nh÷ng n−íc cã tiÒm lùc rÊt lín vÒ vèn vµ c«ng nghÖ, trong ®ã cã c¸c n−íc thuéc liªn minh ch©u ¢u. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc chóng ta cÇn ph¶i thóc ®Èy t¨ng c−êng h¬n n÷a sù hîp t¸c chÆt chÏ vèn cã, tõ ®ã l«i kÐo nguån vèn FDI cña khèi nµy vµo ViÖt Nam, ®ång thêi qu¶n lý chÆt chÏ nguån vèn thËt hiÖu qu¶, tr¸nh nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc tr−íc ®©y m¾c ph¶i. V× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: “§Çu t− trùc tiÕp cña EU vµo ViÖt Nam, thùc tr¹ng vµ triÓn väng”. Néi
B
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cơ sở lý luận về FDI. chương 2 khái quát về EU và tình hình FDI của EU tại VN, Chương 3. Triển vọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement