Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hom_qua
#753603 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở VN
KILOBOOKS.COM

2
nh÷ng mÆt ®−îc cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp ch−a thu hót cã hiÖu qu¶ ®iÒu ®ã
cã thÓ thÊy sè vèn xin vµo ®Çu t− ®· gi¶m. Trong bµi viÕt nµy ®Ó cã thÓ thÊy râ
vµ cã nh÷ng ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi : "Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
theo vïng kinh tÕ ë ViÖt Nam"

Bµi viÕt nµy bao gåm ba phÇn :

phÇn I:
Tæng quan vÒ ®Çu t− trùc tiÕp víi n−íc ngoµi (FDI).
phÇnII:


Thùc tr¹ng thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo c¸c vïng kinh
tÕ thêi gian qua.
phÇnIII:

Ph−¬ng h−íng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót vèn ®Çu t−
vµo ph¸t triÓn c¸c vïng kinh tÕ ë ViÖt Nam.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cho đến nay FDI vào VN vẫn còn vấn đề mới cần được xem xét giải quyết.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement