Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stanedisc
#753597 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2000-2010
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpLêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay lµ lµm sao
thu hót ®−îc nhiÒu vèn ®Çu t− cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n−íc, ®−a ®Êt
n−íc tho¸t ra khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn vµ l¹c hËu.

VÊn ®Ò cèt yÕu cña ®Çu t− lµ tÝnh hiÖu qu¶, lµm sao ®Ó víi mét sè vèn
nhÊt ®Þnh cã thÓ mang l¹i ®−îc lîi Ých cao nhÊt. Vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc lµ
mét phÇn quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ nãi chung còng nh−
®Çu t− nãi riªng.

Nh×n l¹i 10 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ cña thÞ x· Hång LÜnh cã nh÷ng
thµnh tùu ®¸ng tù hµo, tuy nhiªn còng cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c
phôc.

Mét trong nh÷ng yÕu tè lµm nªn sù thµnh c«ng cña kinh tÕ thÞ x·
Hång LÜnh trong 10 n¨m ph¸t triÓn chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t−. Sù nç lùc cña
®Þa ph−¬ng trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t−, t¹o ra ®−îc nhiÒu c«ng tr×nh
®Çu t− cã hiÖu qu¶. Nguån vèn mµ thÞ x· Hång LÜnh sö dông trong nh÷ng
n¨m qua chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc (Vèn ng©n s¸ch tØnh, ng©n
s¸ch cña Hång LÜnh)
, c¸c nguån vèn kh¸c còng cã nh−ng ch−a nhiÒu. ViÖc
sö dông vèn ®Çu t− cña Nhµ n−íc trªn ®Þa bµn thÞ x· Hång LÜnh cã hiÖu qu¶
®Çu t− cao lµ vÊn ®Ò næi cém cÇn ®−îc quan t©m hµng ®Çu. V× vËy, chuyªn
®Ò “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t− tõ ng©n s¸ch
cho ®Çu t− ph¸t triÓn trªn ®Þa bµn thÞ x· Hång LÜnh (tØnh Hµ TÜnh) giai
®o¹n 2000 - 2010 ’ ®−îc hoµn thµnh víi mong muèn ®ãng gãp mét sè ý
kiÕn cho vÊn ®Ò trªn.

Ho¹t ®éng ®Çu t− cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu nh− : Qu¶n lý
dù ¸n ®Çu t−, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−, rñi ro trong ®Çu t−, ®Çu t− vµ chuyÓn
giao c«ng nghÖ, lËp dù ¸n ®Çu t− ... Nh−ng do h¹n chÕ trong viÖc thu thËp
sè liÖu vµ h¹n chÕ vÒ thêi gian, tr×nh ®é nªn chuyªn ®Ò chØ dõng l¹i ë møc
kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t− cña thÞ x· Hång LÜnh mét c¸ch nãi
chung vµ viÖc sö dông nguån vèn ng©n s¸ch nãi riªng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhìn lại 10 năm phát triển kinh tế của thị xã Hồng Lĩnh có những thành tựu đáng tự hào, tuy nhiên cũng còn những vấn đề tồn tại cần khắc phục
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement