Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Celeste
#753586 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Coogn ty cho thuê tài chính 1 - NHNN&PTNT
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

2
an toµn, nhanh chãng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ.
Víi mong muèn t×m hiÓu vµ ®ãng gãp nh÷ng ®Ò xuÊt ®èi víi c«ng t¸c
thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n trong ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cho thuª tµi chÝnh I - NHN
0
& PTNT em ®· thùc hiÖn ®Ò
tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i c«ng ty cho thuª tµi
chÝnh I - NHN
0
& PTNT
"
KÕt cÇu ®Ò tµi gåm 3 ch−¬ng Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i c«ng ty cho thuª tµi
chÝnh I -NHN
0
&PTNT.
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p ®Ò nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh
tµi chÝnh dù ¸n t¹i c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 1 - NHN
0
&PTNT.
§Ò tµi ®−îc hoµn thµnh t¹i c«ng ty cho thuª tµi chÝnh I-NHN
0
&PTNT
d−íi sù h−íng dÉn cña TS. NguyÔn Hång Minh vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cho thuª tµi chÝnh I-NHN
0
&PTNT
§Ó bµi viÕt ®−îc hoµn chØnh h¬n em mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn
®ãng gãp cña thÇy c« vµ b¹n bÌ.
Em ch©n thµnh c¶m ¬n!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với hoạt động cho thuê tài chính nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung thì 1 vấn đề không thể không quan tâm đó là công tác thẩm định dự án đặc biệt là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement