Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chasedown_xemdream
#753583 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình đầu tư phát tiển ngành công nghiệp dệt may quốc doanh thuộc sở công nghiệp Hà Nội
KILOBOOKS.COM2

ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Hµ Néi, ngµnh C«ng nghiÖp DÖt May trªn ®Þa bµn Hµ Néi cÇn kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong thêi gian tíi gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Hµ Néi vµ sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n−íc.

Th¸ch thøc hiÖn nay ®èi víi ngµnh c«ng nghiªp DÖt May ViÖt Nam còng
nh− C«ng nghiÖp DÖt May Hµ Néi lµ ph¶i s¶n xuÊt h−íng vÒ xuÊt khÈu, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao h¬n vµ ph¹m vi s¶n xuÊt lín h¬n ®Ó ®−¬ng ®Çu víi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ë ch©u ¸, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c n−íc l¸nh giÒng. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng biÕn ®æi nhanh chãng cña thÞ tr−êng thÕ giíi vµ khu vùc cïng víi sù ph¸t triÓn nh− vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ buéc ngµnh ph¶i cã h−íng ph¸t triÓn míi kÕt hîp ®−îc lîi thÕ cña
ngµnh céng víi tËn dông c¬ héi cña thÕ giíi, cña c¶ n−íc giµnh cho Hµ Néi. §ã lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho ngµnh DÖt May Hµ Néi tr−íc thÒm cña thÕ kû 21.
Chuyªn ®Ò: “T×nh h×nh ®Çu t− ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp DÖt May quèc
doanh thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi
” néi dung gåm cã ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t− Ch−¬ng II: T×nh h×nh ®Çu t− ph¸t triÓn vµo ngµnh c«ng nghiÖp DÖt May quèc doanh thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p tiÕp tôc ®Çu t− ph¸t triÓn ngµnh DÖt May quèc doanh Hµ Néi thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi trong thêi gian tíi

Môc ®Ých nghiªn cøu nh»m giíi thiÖu kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t− ph¸t
triÓn ngµnh c«ng nghiÖp DÖt May quèc doanh thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tõ ®ã thÊy râ ®−îc nh÷ng tån t¹i, vai trß cña ngµnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp.

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong chuyªn ®Ò sÏ
®−îc ph©n tÝch trªn gi¸c ®é kinh tÕ lµ chñ yÕu, sö dông ph−¬ng ph¸p s¶n
phÈmso s¸nh nh»m ph©n tÝch mét c¸ch râ rµng c¸c vÊn ®Ò theo tõng môc, trªn c¬ së c¸c sè liÖu thèng kª, tæng hîp c¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cã tÝnh ®Þnh tÝnh ®Ó
rót ra kÕt luËn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. một số vấn đề lý luận chung về đầu tư, chương 2. tình hình đầu tư phát triển vào ngành cn dệt may. chương 3. phương hướng và giải pháp tiếp tục đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement