Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toi_la_viet_anh
#753582 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may
KILOBOOKS.COM


2
Ch−¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) - Qu¶n lý
Nhµ n−íc vÒ FDI vµ lÜnh vùc DÖt - May

I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi.
1. Kh¸i niÖm:
Cïng víi viÖc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ,
ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét bé phËn quan träng trong toµn bé chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Nhµ n−íc ta. KÓ tõ khi LuËt§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®−îc ban hµnh vµ thùc hiÖn tõ n¨m 1987, ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®· ®−îc thõa nhËn nh− lµ mét gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. VËy, ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®−îc hiÓu nh− thÕ nµo!
a) VÒ mÆt kinh tÕ:
§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ mét h×nh thøc ®Çu t− quèc tÕ ®−îc ®Æc tr−ng
bëi qu¸ tr×nh di chuyÓn t− b¶n (vèn) tõ n−íc nµy sang n−íc kh¸c... Nh×n chung ë c¸c n−íc, ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®−îc hiÓu lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh, mét d¹ng quan hÖ kinh tÕ cã nh©n tè n−íc ngoµi. Nh©n tè n−íc ngoµi kh«ng chØ lµ sù kh¸c biÖt vÒ quèc tÞch, hoÆc vÒ l·nh thæ c− tró th−êng xuyªn cña c¸c bªn tham gia vµo quan hÖ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi, mµ cßn thÓ hiÖn ë viÖc di chuyÓn t− b¶n b¾t buéc ph¶i v−ît qua biªn giíi quèc gia. ViÖc di chuyÓn t− b¶n nµy nh»m môc ®Ých kinh doanh t¹i c¸c n−íc nhËn ®Çu t− vµ viÖc kinh doanh ®ã do chÝnh c¸c chñ ®Çu t− thùc hiÖn hoÆc kÕt hîp víi chñ ®Çu t− cña n−íc nhËn ®Çu t− thùc hiÖn. Nh− vËy cã hai ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi.
- Cã sù di chuyÓn t− b¶n trong ph¹m vi quèc tÕ.
- Ng−êi bá vèn ®Çu t− vµ ng−êi sö dông vèn lµ mét chñ thÓ.
b) VÒ mÆt ph¸p lý:
Kh¸i niÖm ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®· trë thµnh mét kh¸i niÖm phæ biÕn
trong LuËtvÒ ®Çu t− cña c¸c n−íc. Tuy nhiªn dï ë n−íc nµo, d−íi gãc ®é nµo th× ®Çu t− trùc tiÕp còng ®−îc hiÓu lµ ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ dùa trªn c¬ së qu¸ tr×nh di chuyÓn t− b¶n gi÷a c¸c quèc gia, chñ yÕu do ph¸p nh©n vµ chñ ®Çu t− tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh ®Çu t−. ë ViÖt Nam, v¨n b¶n ph¸p LuËt®Çu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành dệt may có 1 vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, mở rộng thương mại quốc tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement