Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boyprotuyenvo
#753565 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng vital của công ty sx kdxnk Bình Minh tại các tỉnh phía Bắc
KILOBOOKS.COM
Khoa Marketing Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng
xóc tiÕn hèn hîp ®èi víi s¶n phÈm n−íc kho¸ng Vital cña c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh.
Do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n cho nªn bµi viÕt cßn nhiÒu
sai sãt vµ h¹n chÕ, em kÝnh mong sù ®ãng gãp vµ gãp ý cña c¸c thµy c« vµ
c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o Th¹c sü NguyÔn Thu HiÒn cïng
c¸c anh chÞ trong c«ng ty SXKDXNK B×nh Minh ®· tËn t×nh h−íng dÉn, chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Hµ Néi 4/2003
Sinh viªn thùc hiÖn:
Bïi V¨n Duyn.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những chính sách Mar được các công ty áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh là chính sách xúc tiến hỗn hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement