Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jugenklinsman
#753563 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng chính sách marketing-mix tại trung tâm du lịch Hà Nội
KILOBOOKS.COM

2

Ch−¬ng I
Marketing vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing-mix
trong kinh doanh l÷ hµnh
I. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh
1. Kh¸I niÖm kinh doanh l÷ hµnh
“ Kinh doanh l÷ hµnh (Tour Operators Business) lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t
®éng nghiªn cøu thÞ tr−êng, thiÕt lËp c¸c ch−¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hay tõng
phÇn, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch−¬ng tr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp qua c¸c trung
gian hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn, tæ chøc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh vµ h−íng dÉn du lÞch.
C¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ®−¬ng nhiªn ®−îc phÐp tæ chøc m¹ng l−íi ®¹i lý l÷
hµnh”.
2. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh
Víi viÖc hiÓu kinh doanh l÷ hµnh lµ viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng, thiÕt lËp c¸c
ch−¬ng tr×nh trän gãi hay tõng phÇn. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng gåm c¶ ®Çu vµo vµ
®Çu ra. §Çu vµo lµ viÖc nghiªn cøu c¸c tuyÕn ®IÓm du lÞch, danh lam th¾ng c¶nh,
c¸c dÞch vô bæ sung ®Ó sao cho x©y dùng ®−îc thµnh mét ch−¬ng tr×nh du lÞch mµ
kh¸ch chÊp nhËn. Nghiªn cøu ®Çu ra tøc lµ nghiªn cøu kh¸ch hµng- viÖc nµy míi lµ
khã kh¨n cho c¸c C«ng ty du lÞch. §Ó x©y dùng ®−îc mét s¶n phÈm du lÞch cã chÊt
l−îng ®ång thêi ph¶I g¾n víi tªn tuæi, uy tÝn cña C«ng ty. S¶n phÈm du lÞch lµ s¶n
phÈm mang tÝnh dÞch vô, kh¸ch hµng kh«ng thÓ tr¶ gi¸ vµ xem xÐt chÊt l−îng tr−íc
khi mua ®−îc, thêi gian vµ kh«ng gian tiªu dïng trïng víi thêi gian vµ kh«ng gian
s¶n xuÊt. Lµm thÕ nµo ®Ó nghiªn cøu ®−îc kh¸ch hµng th× c¸c C«ng ty ph¶I cã c¸c c«ng cô vµ ph−¬ng ph¸p phï hîp.
Sau khi nghiªn cøu thÞ tr−êng th× viÖc tiÕp theo lµ x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh
sao cho phï hîp nhÊt, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch−¬ng tr×nh du lÞch ®ã. Sau ®ã lµ viÖc
thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh. Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh lµ do c¸c h−íng dÉn viªn ®¶m
nhiÖm. Ch−¬ng tr×nh cã thµnh c«ng tèt ®Ñp hay kh«ng lµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo
kh©u nµy. H−íng dÉn viªn cïng víi du kh¸ch ®I tham quan, nghØ m¸t, kh¸m ph¸
thiªn nhiªn,… ph¶I lu«n tù biÕn m×nh thµnh ng−êi th©n cËn, gÇn gòi chia sÎ nh÷ng
t×nh c¶m cña du kh¸ch trong khi thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nền KTTT, bất kỳ 1 DN kinh doanh nào muốn tồn tại và phát triểnều phải vận dụng Mar vào trong quá trình kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement