Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Why_Not
#753562 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện các giải pháp Mar-mix xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn
LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn
LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn
LuËn v¨n tèt nghiÖp Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu HiÒn
Khoa Kinh do
Khoa Kinh do
Khoa Kinh do
Khoa Kinh doanh Th−¬ng m¹i
anh Th−¬ng m¹i
anh Th−¬ng m¹i
anh Th−¬ng m¹i
2
kiÒm thÞ tr−êng míi vµ ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Cµng cä s¸t
víi thÞ tr−êng, c«ng ty May 10 cµng thÊy râ sù quan träng cña viÖc më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu.
Mét trong nh÷ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty May 10 trong
nh÷ng n¨m ngÇn ®©ylµ thÞ tr−êng EU ®¹t 26 triÖu USD ( chiÕm kho¶ng 95% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty). Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ ch−a cao. V× vËy
ph¶i ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty sang thÞ tr−êng EU nh÷ng n¨m qua, ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa
thùc tiÔn.

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c¸c gi¶i
ph¸p MAR- MIX xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty May 10 sang thÞ
tr−êng EU
".
Môc ®Ých nghiªn cøu: Víi môc ®Ých ®em lý thuyÕt øng dông víi thùc tÕ, qua ®ã lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vÒ sö dông Mar- mix. Trªn c¬ së nµy ®¸nh gi¸ c¸c −u, nh−îc ®iÓm, nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ ®Ó tõ ®ã tæng hîp, ®Ò
xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p Mar- mix nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Mar- mix xuÊt khÈu ë C«ng ty may 10.
Giíi h¹n néi dung nghiªn cøu: Do thêi gian h¹n hÑp víi kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n ch−a thÓ hoµn thiÖn,rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c c¸n bé c«ng
nh©n viªn cña c«ng ty May 10 ®Ó bµi luËn v¨n ®−îc hoµn chØnh h¬n.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Nghiªn cøu ®Ò tµI nµy víi t− duy kinh tÕ
míi, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch quan mäi hiÖn t−îng. Do vËy, t«i sö dông c¸c
phu¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng biÖn chøng, ph−¬ng ph¸p l« gic vµ lÞch sö. NgoµI ra cßn sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nh−: ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hùc tiÔn, c¸c vÊn ®Ò lý luËn, ph−¬ng ph¸p t− duy kinh tÕ míi, ph−¬ng ph¸p hiÖu qu¶ vµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cơ sở lý luận ủa Mar xuất khẩu. chương 2. Phân tích đánh giá tình hình xk của công ty . chương 3 Các giải pháp hoàn thiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement