Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khinhnguoi.info
#753561 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty XNK Barotex
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Linh Giang - TMQT41C


2
Ch−¬ng I- C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr−êng ®èi víi doanh nghiÖp
kinh doanh xuÊt khÈu.
Ch−¬ng II- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn
thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty XNK BAROTEX.
Ch−¬ng III- Ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr−êng hµng
thñ c«ng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty XNK BAROTEX.
Cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn c« gi¸o - Th¹c sü.
NguyÔn Liªn H−¬ng cïng toµn thÓ c¸n bé phßng kÕ ho¹ch thÞ tr−êng cñaTæng C«ng ty XNK BAROTEX ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.

Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng0 5 n¨m 2003
Sinh viªn thùc hiÖn:
NguyÔn Linh Giang


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc phát triển thị trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các DN kinh doanh xuất khẩu,
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online