Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jomyolovejulyes
#753560 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ FPT
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
SV: Ng« Quèc B×nh - Líp: K37 E7
ty còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty bÞ ¶nh h−ëng bëi nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã nh÷ng bÊt cËp do ho¹t ®éng ph©n phèi cña c«ng ty g©y ra. Trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi cho s¶n phÈm m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi cña c«ng ty nh»m thÊy ®−îc nh÷ng −u nh−îc ®iÓm trong ho¹t ®éng ph©n phèi cña c«ng ty. Tõ ®ã, t«i còng xin m¹nh d¹n ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc tæ chøc vµ vËn hµnh kªnh ph©n phèi s¶n phÈm nãi chung vµ s¶n phÈm linh kiÖn m¸y tÝnh nãi riªng .
3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu :
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh , t«i ®· ¸p
dông ph−¬ng ph¸p luËn duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö cña TriÕt häc
M¸c – Lªnin. §©y lµ ph−¬ng ph¸p luËn khoa häc nh»m tiÕp cËn vÊn ®Ò mét
c¸ch logic vµ khoa häc còng nh− gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch triÖt ®Ó.
Ngoµi ra, ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tæ chøc vµ vËn hµnh kªnh ph©n phèi cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t− vµ ph¸t triªn c«ng nghÖ FPT , t«i cßn sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn thèng kª vµ dùa trªn c¸c häc thuyÕt kinh tÕ kh¸c.
4. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò : PhÇn thø nhÊt: Më ®Çu
PhÇn thø hai: Néi dung
Ch−¬ng 1: Mét sè c¬ së lÝ luËn c¬ b¶n vÒ kªnh ph©n phèi s¶n phÈm nhËp
khÈu cña c«ng ty kinh doanh
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh tæ chøc vµ vËn hµnh kªnh ph©n phèi s¶n
phÈm linh kiÖn m¸y tÝnh nhËp khÈu cña c«ng ty FPT.
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng ph©n phèi
s¶n phÈm linh kiÖn m¸y tÝnh nhËp khÈu cña c«ng ty FPT trong thêi gian tíi
PhÇn thø ba: kÕt luËn


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
FPT là 1 DNNN cổ phần hóa hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhua như cung cấp máy tính và các thiết bị ngoại vi, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật..
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement