Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By strawberry_shortcake2702
#753554 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường dịch vụ điện thoại - thực trạng và giải pháp hoạt động marketing tại công ty VMS - Mobifone
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2
Trong thêi gian qua, C«ng ty VMS ®· thu ®−îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh thËt ®¸ng khÝch lÖ. HiÖn nay nhu cÇu thÞ tr−êng th«ng tin di ®éng cßn rÊt lín, ®iÒu ®ã thËt kh¸ch quan. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh th× viÖc hoµn thiÖn chÊt l−îng dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt, hoµn h¶o nhÊt, nhanh nhÊt ®ã lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i trung t©m Th«ng tin di ®éng khu vùc I t«i chän ®Ò tµi:

“ThÞ tr−êng dÞch vô ®iÖn tho¹i - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ho¹t ®éng
Marketing t¹i C«ng ty VMS - Mobi Fone
” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chia lµm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I: ThÞ tr−êng dÞch vô ®iÖn tho¹i vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
t¹i C«ng ty VMS - Mobi Fone.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty th«ng tin di
®éng VMS.
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p Marketing trong c¸c dÞch vô th«ng tin di ®éng t¹i
C«ng ty VMS - Mobi Fone.
V× thêi gian còng nh− kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. MÆc dï vËy t«i còng hy väng nã sÏ gãp phÇn nµo ®Êy ®èi víi viÖc sö dông c«ng cô Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty VMS. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« trong khoa Marketing cïng toµn thÓ c¸n bé phßng KHBH vµ Marketing cña trung t©m th«ng tin di ®éng KVI. Nh©n dÞp nµy t«i xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy c« trong Khoa cïng tËp thÓ c¸n bé phßng KHBH - Marketing cña trung t©m th«ng tin di ®éng KVI. §Æc biÖt, t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c nhÊt tíi thÇy gi¸o h−íng dÉn - PTS L−u V¨n Nghiªm, ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn vµ gióp ®ì t«i hoµn thiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Sinh viªn

Cao Nam Hµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1, thị trường dịch vụ điện thoại và kết quả hoạt động kd tại công ty. Chương 2. Thực trạng hoạt động mar tại công ty. chương 3. giải pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement