Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bluewater200vn
#753535 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại công ty xăng dầu B12
KILOBOOKS.COM

3
Víi môc tiªu t×m hiÓu nh÷ng −u nh−îc ®iÓm tõ hÖ thèng ph©n phèi ®ã vµ
øng dông tham sè ph©n phèi Marketing – mix cã thÓ ®−a ra mét sè gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n phèi vµ kh¾c phôc nh÷ng nh−îc ®iÓm cßn tån
t¹i. ChÝnh v× vËy qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, cïng víi sù gióp ®ì cña
GS/ TS trÇn chÝ thµnh em ®· thùc hiªn bµi chuyªn ®Ò thùc tËp víi ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm (x¨ng dÇu, dÇu
mì nhên, gas vµ phô kiÖn) t¹i c«ng ty x¨ng dÇu B12”

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty xăng dầu B12 là 1 DNNN trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam chuyên tiếp nhận xăng dầu để phân phối cho nhu cầu của khu vực
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement