Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dubhghall
#753515 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những giải pháp hoàn thiện công nghệ Mar bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa Th−¬ng m¹i
thùc tÕ kinh doanh nhÊt lµ nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh Marketing vµ xem xÐt ®¸nh gi¸, c«ng nghÖ Marketing b¸n lÎ ë cöa hµng. Th«ng qua viÖc sö dông nh÷ng lý luËn thùc tiÔn ®Ó cã ®−îc nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t ®éng ®−îc coi lµ hîp lý ®Æc biÖt lµ nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng nghÖ Marketing b¸n qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh phôc vô ng−êi tiªu dïng. Ngoµi ra ®Ò tµi cßn nh»m cñng cè vµ n©ng cao mét b−íc nh÷ng nhËn thøc vÒ Marketing ë c¬ së kinh doanh th−¬ng m¹i, rÌn luyÖn vµ hoµn thiÖn c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ó vËn dông trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸ nh©n sau khi tèt nghiÖp.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn
chøng, ph©n tÝch thèng kª ®ång thêi kÕt hîp víi c¸c quan ®iÓm Marketing kh¸c
nhau, qua c¸c chñ tr−¬ng ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc cïng nh÷ng
hiÓu biÕt qua quan s¸t thùc tÕ.
Giíi h¹n cña ®Ò tµi khi nãi vÒ c«ng nghÖ kinh doanh, c«ng nghÖ Marketing
cña hµng ho¸ nh− c«ng nghÖ Marketing mua hµng, b¶o qu¶n dù tr÷ hµng, c«ng
nghÖ Marketing b¸n lÎ nh−ng do thêi gian còng nh− lµ ph¹m vi cã h¹n t«i ®Æc biÖt
®i s©u vµo c«ng nghÖ Marketing b¸n lÎ. Trong c«ng nghÖ Marketing b¸n lÎ bao
gåm c¸c c«ng nghÖ b¸n lÎ kh¸c nhau nh− truyÒn thèng cæ ®iÓn, hiÖn ®¹i, nh÷ng
mÆt hµng kh¸c nhau th× c«ng nghÖ còng kh¸c nhau trong luËn v¨n nµy t«i ®Æc biÖt
®i s©u vµo c«ng nghÖ truyÒn thèng vµ nh÷ng nhãm hµng c¬ b¶n. LuËn v¨n ®−îc kÕt
cÊu lµm 3 ch−¬ng.
- Ch−¬ng I: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn c¬ b¶n cña c«ng nghÖ Marketing b¸n lÎ.
-Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng nghÖ Marketing b¸n lÎ cña cöa hµng thùc
phÈm Hµ §«ng
Ch−¬ng III: Mét sè ®Ò xuÊt c«ng nghÖ Marketing b¸n lÎ t¹i cöa hµng
thùc phÈm Hµ T©y.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Marketing đã từ lâu trở thành 1 ngành thể thiếu được trong nền kinh tế quốc dân và rất cần thiết cho các DN muốn nâng cao hiệu quả sxkd
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement