Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giangnamkientruc
#753513 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội
KILOBOOKS.COM
Vò V¨n ThÕ


Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

-2-
céng víi hµng chôc nh·n hiÖu s¬n “made in” ViÖt Nam nh− KOVA, TISON,
M¤T¤KiÒu, KIM S¥N, LI£N H¦NG...
C¸c nhµ s¶n xuÊt s¬n ®· hiÓu râ ai còng cã thÓ lµm ®−îc s¬n nh−ng kh«ng
ph¶i ai còng b¸n ®−îc thËt nhiÒu s¬n do m×nh lµm ra. ThÞ tr−êng s¬n diÔn ra cuéc c¹nh tranh gay g¾t vµ tÊt yÕu sÏ ®µo th¶i kh«ng khoan nh−îng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh«ng b¾t kÞp “cuéc ch¬i”.
C«ng ty S¬n Tæng hîp Hµ Néi lµ mét c«ng ty S¬n trong ngµnh S¬n cña
n−íc ta b−íc vµo th−¬ng tr−êng víi sù c¹nh tranh quyÕt liÖt ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c nhÊt ®Þnh. Nh−ng c«ng ty muèn thµnh c«ng h¬n n÷a trªn thÞ tr−êng. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, ban gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty sÏ ®−a ra biÖn ph¸p c¹nh tranh nµo? ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ, duy tr× vµ ph¸t triÓn vÞ thÕ cña m×nh trªn th−¬ng tr−êng. ChÝnh v× lÏ ®ã, víi sù h−íng dÉn cña NguyÔn C¶nh Hoan, C¸c ThÇy C« trong khoa Kinh tÕ cña ViÖn vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c C«, B¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty S¬n Tæng Hîp Hµ Néi em xin tr×nh bµy “Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña c«ng ty S¬n Tæng Hîp Hµ Néi
” víi hy väng gãp phÇn n©ng cao
h¬n n÷a kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ®Ó c«ng ty lu«n chñ ®éng trong “cuéc ch¬i” vµ liªn tôc ph¸t triÓn trªn con ®−êng kinh doanh.
LuËn v¨n cña em gåm c¸c néi dung sau:
Ch−¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ c¹nh tranh thÞ tr−êng vµ thÞ tr−êng s¶n phÈm s¬n
ViÖt Nam.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ c¸c gi¶i ph¸p c¹nh tranh cña c«ng
ty S¬n Tæng Hîp Hµ Néi.
Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p Marketing trong c¹nh tranh cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy NguyÔn C¶nh Hoan, c¸c ThÇy C« trong
khoa Kinh tÕ cña ViÖn, c¸c C«, B¸c, anh, chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty s¬n Tæng hîp Hµ néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy! Tuy nhiªn, bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt do tr×nh ®é h¹n chÕ, kinh nghiÖm ch−a nhiÒu, em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng gãp ý cña ThÇy, C«, C¸n bé c«ng nh©n viªn vµ tÊt c¶
nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy!

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các nhà sản xuất đã hiểu rõ ai cũng có thể làm được sơn những không ai cũng bán được thật nhiều sơn do mình làm ra. thị trường sơn diễn ra cuộc cạnh tranh gay g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement