Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Erkerd
#753496 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đè quản lý kênh phân phối ở Công ty cổ phần chữ thập đỏ
KILOBOOKS.COM
Hoµng Anh ViÖt- Marketing 41a

2

Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ kªnh ph©n phèi.

I. B¶n chÊt cña kªnh ph©n phèi.
1.Kh¸i niÖm.
Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ kªnh Marketing tuú theo kh¸c nhau vÒ quan
®iÓm sö dông.
+ Theo quan ®iÓm cña ng−êi s¶n xuÊt :
Kªnh ph©n phèi lµ con ®−êng ®Ó ®−a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i
tiªu dïng, tõ ng−êi s¶n xuÊt ®Õn ng−ßi tiªu dïng. Theo ®Þnh nghÜa nµy th×
hä quan t©m h¬n ®Õn sù dÞch chuyÒn hµng ho¸, dÞch vô qua c¸c trung gian
kh¸c nhau.
+ Theo quan ®iÓm trung gian:
Kªnh ph©n phèi lµ mét d·y quyÒn së h÷u c¸c hµng hãa khi chóng
chuyÓn qua c¸c tæ chøc kh¸c nhau.
+ Theo quan ®iÓm cña ng−êi tiªu dïng:
Kªnh ph©n phèi lµ h×nh thøc liªn kÕt láng lÎo cña c¸c c«ng ty liªn
doanh ®Ó cïng thùc hiÖn mét môc ®Ých th−¬ng m¹i.
+ Theo quan ®iÓm Marketing:
Kªnh ph©n phèi lµ mét sù tæ chøc c¸c tiÕp xóc(quan hÖ) ë bªn ngoµi
®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®Õn c¸c môc tiªu ph©n phèi cña nã. Nãi
c¸ch kh¸c, nã lµ sù kÕt hîp h÷u c¬ gi÷a ng−êi s¶n xuÊt vµ c¸c trung gian
thùc hiÖn b¸n s¶n phÈm cho ng−êi sö dông hoÆc ng−êi tiªu dïng cuèi cïng
®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña hä.
C¸c ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nh− vËy ®· chøng tá r»ng kh«ng thÓ cã mét
®Þnh nghÜa nµo vÒ hÖ thèng kªnh ph©n phèi mµ nã cã thÓ tho¶ m·n tÊt c¶
c¸c ®èi t−îng. Do vËy, tr−íc khi ®−a ra mét ®Þnh nghÜa vÒ kªnh ph©n phèi
cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých sö dông.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
quản lý tiêu thụ sản phẩm là 1 chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement