Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangngoctruu
#753494 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp để áp dụng hoạt động marketing mix tại công ty điện tử công nghiệp CDC
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Hoµng Anh TuÊn
ViÖn ®h më hµ néi – k9 qt2
2
PhÇn I:
Lý luËn chung vÒ hÖ thèng Marketing Mix
trong doanh nghiÖp
1.Kh¸i niÖm vµ nh÷ng nguyªn lý chung cña Marketing
1.1. Kh¸i niÖm
Chóng ta biÕt r»ng, con ng−êi vèn dÜ cã nhu cÇu vµ −íc muèn cÇn ®−îc tho¶
m·n vµ s¶n phÈm chÝnh lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. MÆt kh¸c, ®Ó cã ®−îc s¶n phÈm th× con ng−êi ph¶i bá ra chi phÝ vµ hä ph¶i ®øng tr−íc sù lùa
chän ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn mét ®ång chi phÝ. Sù lùa chän cña hä dùa trªn nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ, chi phÝ vµ sù tho¶ m·n. S¶n phÈm ®ùoc lùa chän lµ s¶n phÈm cã gi¸ trÞ ®em l¹i sù tho¶ m·n cao nhÊt trªn mét ®ång chi phÝ.
Thùc chÊt cña Marketing lµ lµm viÖc víi thÞ tr−êng ®Ó biÕn c¸c trao ®æi tiÒm
tµng thµnh hiªn thùc nh»m môc ®Ých tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña con ng−êi.
Ng−êi lµm Marketing cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng ®èi t−îng kh¸ch hµng, ®Þnh râ nhu cÇu cña hä… th«ng qua c¸c ho¹t ®éng chÝnh nh− ph¸t tiÓn s¶n phÈm, nghiªn cøu thÞ tr−êng, qu¶ng c¸o, ®Þnh gi¸, ph©n phèi, phôc vô…
Trong m«i tr−êng kinh doanh lu«n ch−a ®ùng nh÷ng biÕn ®éng ®ßi hái c¸c
ho¹t ®éng Marketing, mét mÆt ph¶i gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c mèi quan hÖ ph¸t sinh gi÷a c¸c yÕu tè tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c cÇn ph¶i
thÝch nghi c¸c yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp víi nh÷ng thay ®æi c¸c khung Marketing cïng víi nhiÒu ph−¬ng thøc tiÕp cËn tèt h¬n.
1.2. Vai trß vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc ¸p dông Marketing trong doanh
nghiÖp
Ngoµi c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh− s¶n xuÊt, tµi chÝnh, nh©n lùc th× C«ng
ty ph¶i thùc sù chó träng ®Õn chøc n¨ng kÕt nèi doanh nghiÖp víi thÞ tr−êng ®ã lµ chøc n¨ng qu¶n trÞ Marketing. Marketing ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc qu¶n trÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong cơ chế thị trường, để DN có thể tồn tại và phát triển được thì DN phải có chính sách mar hiệu quả như là cầu nối liền giữa DN với thị trường
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement