Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phu0ngthj3ugj4
#753493 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp xúc tiến, khuếch trương nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào KCN Song Khê - Nội Hoàng tỉnh Bắc Giang
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§ång Thanh Tïng

- 2 -
Líp Marketing 44b

nh÷ng nÒn kinh tÕ hµng ®Êy trªn thÕ giíi trong vßng vµi chôc n¨m vµ lµ
n¬i xuÊt khÈu s¶n phÈm kü thuËt ra thÕ giíi ®øng ®Çu n−íc Mü.
ViÖc thu hót c¸c nguån vèn cña TØnh míi chØ dõng l¹i ë viÖc dùa vµo
c¸c chÝnh s¸ch do nhµ n−íc vµ UBND TØnh ®Ò ra mµ Së ch−a chñ ®éng
trong viÖc nµy. ChÝnh v× vËy nªn cã rÊt Ýt sù lùa chän c¸c nhµ ®Çu t− nªn
dÉn tíi chÊt l−îng ®Çu t− ch−a cao, ch−a lùa chän ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− tèt
nhÊt phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ mµ TØnh vµ nhµ n−íc ®Ò
ra.
Víi mong muèn gióp TØnh nhµ thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t− mét
c¸ch cã hiÖu qu¶, em chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i ph¸p xóc tiÕn, khuÕch
tr−¬ng nh»m thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t− vµo Khu C«ng NghiÖp Song
Khª-Néi Hoµng tØnh B¾c Giang”.
§Ò tµi ®−îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn mét: Kh¸i qu¸t vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t− cña së
kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− B¾c Giang
PhÇn hai: Thùc tr¹ng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn khuÕch tr−¬ng ®Ó thu hót
vèn ®Çu t− cña së
PhÇn ba: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn khuÕch tr−¬ng nh»m
thu hót vèn ®Çu t− cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− B¾c Giang
Do thêi gian ng¾n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ cho nªn bµi viÕt nµy cßn
cã nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc sù gãp ý cña thÇy c«, b¹n bÌ cïng
nh÷ng ®éc gi¶.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn §ång Thanh Tïng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Những khu công nghệ kỹ thuật cao lại là nơi hội tu của những công ty với khả năng nghiên cứu, phát triển và chế tạo những sản phẩm, kỹ thuật mới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement