Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bebong_mimi
#753475 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Marketing trong doanh nghiệp xây dựng
KILOBOOKS.COM

§å ¸n tèt nghiÖp: Marketing trong doanh nghiÖp x©y dùng


2c¸c nhµ kinh doanh kh«ng thÓ chØ dõng l¹i ë ho¹t ®éng “ lµm thÞ tr−êng” mµ hä ph¶i liªn kÕt, ph©n c«ng nhau c¶ trong kh©u ®−a hµng ra thÞ tr−êng (tæ chøc kªnh l−u th«ng). Víi c¸c biÖn ph¸p nµy th× c¸c nhµ kinh doanh ®· t¹o ra ®−îc sù thèng nhÊt gi÷a cung øng hµng ho¸ ra thÞ tr−êng vµ b¸n hµng. Do vËy, hµng ho¸ ®−îc b¸n nhiÒu h¬n, lîi nhuËn thu ®−îc ngµy cµng lín.
Trong suèt mét thêi k× dµi, tõ ®Çu thÕ kû 20 ®Õn tr−íc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn
thø II, Marketing chØ giíi h¹n trong lÜnh vùc th−¬ng m¹i, tøc lµ ®· cã hµng ho¸ vµ t×m c¸ch ®em ®i b¸n ®Ó thu lîi nhuËn. ë giai ®o¹n nµy ng−êi ta gäi lµ Marketing truyÒn thèng. Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai th× Marketing kh«ng chØ cßn giíi h¹n hÑp trong ph¹m vi th−¬ng m¹i mµ nã ®· bao trïm tÊt c¶ nh÷ng mÆt cña ®êi sèng x· héi. Vµ Marketing truyÒn thèng x−a kia ngµy nay ®· ph¸t triÓn thµnh Marketing hiÖn ®¹i. Marketing hiÖn ®¹i bao gåm c¸c ho¹t ®éng tÝnh to¸n, suy nghÜ, ý ®å tõ tr−íc khi s¶n phÈm ra ®êi ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô, dÞch vô sau b¸n hµng... Nã trë thµnh giao ®iÓm cña nhiÒu qu¸ tr×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, t− t−ëng, v¨n ho¸, thÓ thao, quèc phßng...

II.C¸c ®Þnh nghÜa vÒ Marketing vµ nh÷ng t− t−ëng chñ ®¹o cña Marketing:
1.C¸c ®Þnh nghÜa vÒ Marketing:
Marketing víi t− c¸ch lµ mét ho¹t ®éng ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ lín
lao trªn nhiÒu mÆt, ngay tõ khi ra ®êi ®· kh«ng ngõng ®−îc øng dông ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. N¨m 1905 t¹i tr−êng §¹i häc Pensylvania (Mü), «ng W.E.Kreussi ®· tiÕn hµnh hµng lo¹t c¸c bµi gi¶ng vÒ Marketing.
Marketing, theo sù ®¸nh gi¸ cña giíi häc gi¶ kinh tÕ TBCN, lµ mét c¨n cø cã
vai trß, cã ý nghÜa c¶ vÒ lý luËn lÉn ho¹t ®éng thùc tiÔn ®Æc biÖt quan träng, kh¶ dÜ tíi møc quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ TBCN. Hä g¸n cho Marketing nh÷ng danh tõ thËt mü miÒu “TriÕt häc kinh doanh míi”, “bÝ quyÕt t¹o nªn thµnh c«ng trong kinh doanh”... Vµ Marketing ®−îc coi lµ mét khoa häc kinh tÕ, lµ mét nghÖ thuËt kinh doanh. Nã kh«ng ngõng ph¸t huy t¸c dông vµ kh«ng ngõng ®−îc bæ sung vµ ph¸t triÓn, do ®ã nã ®−îc c¸c t¸c gi¶, c¸c nhµ khoa häc ®−a ra c¸c ®×nh nghÜa kh¸c nhau:
- §Þnh nghÜa cña Häc viÖn Hamilton (Mü):
“Marketing nghÜa lµ ho¹t ®éng kinh tÕ trong ®ã hµng hãa ®−îc ®−a tõ ng−êi s¶n xuÊt ®Õn ng−êi tiªu thô.”
- §Þnh nghÜa cña Uû Ban hiÖp héi Marketing Mü:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
thực tế trong các DN xây dựng hiện nay vẫn chưa áp dụng 1 cách sâu sắc và coi trong mar như 1 hoạt động tất yếu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement