Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chip_buong_binh_ntl2103
#753473 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của tổng công ty bia rượu nước giải phát Hà Nội
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp


§µo Ngäc KhuªLíp: Marketing 44b


2
vÉn ch−a thùc sù t¹o ®−îc nh÷ng Ên t−îng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, ch−a cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o.
H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng bïng næ h¬n bao
giê hÕt c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, xu h−íng tiªu dïng hµng ho¸ v× th−¬ng hiÖu lµ mét tÊt yÕu. Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi còng ®ang ®−a ra s¶n phÈm míi lµ lo¹i bia chai 330ml nªn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm nµy nh»m môc ®Ých x©m nhËp vµo thÞ tr−êng cao cÊp vµ thÞ tr−¬ng miÒn Nam vµ suÊt khÈu cµng ®Æt ra cÊp thiªt nhÊt. C¸c ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã chÊt l−îng, ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, thu hót ®−îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ cuèi cïng lµ t¹o niÒm tin th«i thóc kh¸c hµng uèng bia cña
Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tiªu thô – thÞ tr−êng cña Tæng c«ng
ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, cã sù h−íng dÉn d×u d¾t cña anh §¹t vµ tËp thÓ phßng tiªu thô vµ thÊy gi¸o h−íng dÉn GS.TS TrÇn Minh §¹o em
®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn chiÕn l−îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia -
R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi
“ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Trong chuyªn ®Ò
em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p gióp cho viÖc hoµn thiÖn chiÕn l−îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, ®Ó qu¶ng c¸o cã thÓ cã nh÷ng ®ãng gãp h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Bia - R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®−îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn nh− sau:
Ch−¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña Tæng c«ng ty Bia -
R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi
Ch−¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia -
R−îu - N−íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1,. Thực trạng Mar của Tổng công ty. Chương 2. Phân tích hoạt động quảng cáo của tổng công ty. Chương 3. các giải pháp hoàn thiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement