Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Christy
#753467 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần vật tư bảo vệ thực vật Hòa Bình
KILOBOOKS.COM
Bïi ThÞ Ph−¬ng Hoa- Líp Marketing 44B------------------------------§HKTQD
Chuyªn §Ò thùc tËp tèt nghiÖp----------------------------------------------------
2
PhÇn ba: X©y dùng kÕ ho¹ch xóc tiÕn b¸n……………………………....
46
I. X¸c ®Þnh môc tiªu xóc tiÕn b¸n………………………………………...
46
1. Môc tiªu marketing cña C«ng ty……………………………………….
46
2. Môc tiªu xóc tiÕn b¸n cña C«ng ty………………………………….....
46
II. X¸c ®Þnh c«ng cô xóc tiÕn b¸n cña c«ng ty…………………………...
47
1. C¸c c«ng cô xóc tiÕn b¸n………………………………………………
47
1.1. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch ng−êi tiªu dïng………………………….
47
1.2. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch mËu dÞch………………………………...
50
1.3. C¸c c«ng cô khuyÕn khÝch kinh doanh………………………………
51
2. Lùa chän c«ng cô xóc tiÕn b¸n………………………………………...
52
III. Lªn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng xóc tiªn b¸n………………….
53
1. X©y dùng kÕ ho¹ch………………………………………………….....
53
2. TriÓn khai ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n……………………………………..
54
IV. §¸nh gÝa ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n…………………………………......
55
1. HiÖu suÊt cña lùc l−îng b¸n hµng……………………………………...
55
2. HiÖu suÊt cña qu¶ng c¸o……………………………………………….
56
3. HiÖu suÊt cña kÝch thÝch tiªu thô………………………………………
57
4. HiÖu suÊt cña ph©n phèi……………………………………………......
57
KÕt luËn……………………………………………………………….....
59
Tµi liÖu tham kh¶o………………………………………………………
60
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
DN không thể ngồi đợi người tiêu dùng tự tìm đến với mình như thời kỳ bao cấp mà phải hết sức nỗ lực để đưa hàng hóa của mình đến với người tiêu dùng, phải tìm
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online