Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pu_diem
#753461 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mixcuar công ty Giầy thượng đình trên thị trường quốc tế
KILOBOOKS.COM
do cã thÓ tæ chøc c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ë kh¾p n¬i nªn kh«ng tån t¹i thÞ tr−êng n−íc ngoµi mµ chØ cã thÞ tr−êng ë c¸c vïng kh¸c nhau trªn thÕ giíi , cã møc ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau , vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau . Trong tr−êng hîp nµy , Marketing cã tªn gäi lµ Marketing ®a quèc gia
V× vËy trªn thùc tÕ , Marketing bao gåm:
Marketing xuÊt khÈu lµ Marketing cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu
víi yªu cÇu c¬ b¶n lµ lµm thÝch øng c¸c chÝnh s¸ch Marketing víi nhu cÇu
cña thÞ tr−êng xuÊt khÈu bªn ngoµi
Marketing toµn cÇu lµ Marketing cña mét h·ng lín theo ®uæi môc tiªu
h−íng ra thÞ tr−êng thÕ giíi vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña ®o¹n thÞ tr−êng quèc tÕ hoÆc cña toµn bé thÞ tr−êng thÕ giíi.
Kh¸c víi qu¶n lý Marketing néi ®Þa , qu¶n lý Marketing quèc tÕ ph¶i
tÝnh ®Õn sù can thiÖp cña c¸c chÝnh quyÒn së t¹i , tÝnh ®a d¹ng cña c¸c ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng bªn ngoµi vµ ®ßi hái nh÷ng kiÕn thøc riªng nh− kü thuËt Marketing , hiÓu biÕt m«i tr−êng bªn ngoµi , kh¶ n¨ng møc ®é sö dông c¸c kiÕn thøc tÝch luü.
Trong m«i tr−êng quèc tÕ , kh¸i niÖm Marketing mang tÝnh chÊt chiÕn
l−îc . Nh− vËy , b¶n chÊt Marketing quèc tÕ lµ mét tr¹ng th¸i c©n b»ng gi÷a nh÷ng thay ®æi cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng bªn ngoµi víi c¸c chÝnh s¸ch Marketing hçn hîp cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng quèc tÕ .ChÝnh b¶n chÊt
nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®−a ra c¸c kÕ ho¹ch Marketing quèc tÕ bao gåm c¸c quyÕt ®Þnh c¬ b¶n:
Nghiªn cøu m«i tr−êng Marketing quèc tÕ . QuyÕt ®Þnh cã nªn th©m nhËp thÞ tr−êng n−íc ngoµi kh«ng? QuyÕt ®Þnh nh÷ng thÞ tr−êng nµo cÇn th©m nhËp?
QuyÕt ®Þnh c¸c ph−¬ng ph¸p th©m nhËp thÞ tr−êng. C¸c ch−¬ng tr×nh Marketing quèc tÕ , viÖc triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch
bé phËn cña Marketing hçn hîp.
QuyÕt ®Þnh vÒ c¬ cÊu cña bé phËn Marketing quèc tÕ cña doanh
nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Marketing xuất khẩu là mar của các DN XK với yêu cầu cơ bản là làm thích ứng các chính sách Mar với nhu cầu của thị trường xuất khẩu bên ngoài
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement