Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xaanh22
#753449 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng thương mại 1174 đường Láng
KILOBOOKS.COM
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp2
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh
t¹i cöa hµng th−¬ng m¹i 1174 ®−êng L¸ng thuéc C«ng ty cæ phÇn th−¬ng m¹i
CÇu GiÊy
" lµm chuyªn ®Ò cña m×nh.
§Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, em tËp trung chó träng trong viÖc t×m hiÓu vµ
ph©n tÝch nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh cña cöa hµng th−¬ng m¹i L¸ng vµ ®ã lµ c¸c mÆt hµng t¹i c¸c quÇy hµng cña cöa hµng, ®¹i diÖn lµ quÇy may mÆc vµ giÇy dÐp, cïng liªn quan lµ c¸c mÆt hµng cã ®é bÒn t−¬ng hîp víi quÇy may mÆc vµ giÇy dÐp.
Môc ®Ých nghiªn cøu lµ t×m hiÓu vµ ph©n tÝch nghiÖp vô Marketing mÆt
hµng kinh doanh cña cöa hµng, c¸ch bè trÝ c¸c lo¹i hµng ho¸ trong mèi quan hÖ bæ sung vµ bæ trî cho nhau trong tiªu dïng, c¸ch bè trÝ hµng ho¸.
Ph¹m vi nghiªn cøu: TËp trung vµo nghiªn cøu c¸c quÇy hµng hiÖn cã
cña cöa hµng gåm cã 6 quÇy trong nhµ vµ quÇy x¨ng riªng. Nghiªn cøu tËp trung vµo c¸c quÇy hµng chñ yÕu lµ tËp trung vµo hµng may mÆc vµ giÇy dÐp, bªn c¹nh ®ã cßn cã thªm c¸c lo¹i hµng ho¸ bæ sung vµ bæ trî cho nhau trong tiªu dïng.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Chñ yÕu dùa vµo ph−¬ng ph¸p quan s¸t thùc
tÕ vµ c¸ch nghiªn cøu sè liÖu s¬ cÊp cña cöa hµng vµ C«ng ty t×m hiÓu ph©n tÝch vµ ghi chÐp c¸c sè liÖu thùc tÕ thuéc cöa hµng.
néi dung nghiªn cøu gåm 3 ch−¬ng chÝnh:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn cña nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh
t¹i cöa hµng th−¬ng m¹i b¸n lÎ.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng nghiÖp vô Marketing mÆt hµng kinh doanh t¹i
cöa hµng 1174 ®−êng L¸ng thuéc C«ng ty cæ phÇn cÇu GiÊy.
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô Marketing mÆt hµng
kinh doanh t¹i cöa hµng th−¬ng m¹i 1174 ®−êng L¸ng thuéc C«ng ty cæ phÇn th−¬ng m¹i CÇu GiÊy

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
việc củng cố nội địa, muốn làm tốt thì công việc bán hàng phải thực hiện tốt và trong đó nghiệp cần làm tốt đó là nghiệp vụ Mar mặt hàng kinh doanh thương mại
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement