Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vnleningrat
#753444 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược marketing mix với việc mở rộng thị trường của công ty Kính Đáp Cầu - Bắc Ninh
KILOBOOKS.COM

2

Do thêi gian cã h¹n, sù h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cña t¸c gi¶ nªn
bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. T¸c gi¶ rÊt mong sù gãp ý cña thÇy, c« ®Ó bµi viÕt ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
T¸c gi¶ còng bµy tá sù c¶m ¬n ch©n thµnh tíi GS.TS NguyÔn V¨n Th−êng,
Th.S D−¬ng Hoµi B¾c ®· gióp ®ì t¸c gi¶ trong qóa tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.
Hµ néi, Ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2000
T¸c gi¶


SV. §Æng QuyÕt ChiÕn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Giữ vững và nâng cao vị thế của DN trên thị trường là 1 điêu rất khó khăn, nò đòi hỏi DN phải có các biện pháp tiếp cận thị trường 1 cách chủ động và sẵn sáng đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement