Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By demlanhbang_91
#753425 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty lắp ráp và xây dựng số 10
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn §×nh Thi - K35 - C5
Tr−êng §¹i häc Th−¬ng m¹i
2
3. Trªn c¬ së ph©n tÝch xu thÕ vËn ®éng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ c¬ cÊu, sè
l−îng vµ chÊt l−îng vËn hµnh cña c«ng ty. Em tËp trung kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i
ph¸p ®ång bé nh»m hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng marketing cho C«ng ty l¾p
m¸y vµ x©y dùng sè 10 trong thêi gian tíi, còng nh− kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò
quan träng liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n−íc ®èi víi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh th−¬ng m¹i nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn vµ
vËn dông hiÖu qu¶ h¬n ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty.
Giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi: MÆc dï C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y
dùng sè 10 tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi qui m« tr¶i réng kh¾p
c¶ n−íc nh−ng do giíi h¹n vÒ thêi gian nghiªn cøu vµ n¨ng lùc thùc tÕ cña
sinh viªn nghiªn cøu nªn c¸c lý luËn vÒ c«ng ty vµ c¸c ho¹t ®éng marketing
cña lo¹i h×nh ®−îc ®Ò cËp ®Õn giíi h¹n d−íi gãc ®é cña bé m«n marketing
th−¬ng m¹i.
Ph−¬ng h−íng nghiªn cøu cña ®Ò tµi: trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm ®Þnh
h−íng ®æi míi vÒ vËn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc quan
®iÓm ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh vµ víi ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng l«gic, lÞch sö biÖn chøng em
lùa chän thÝch øng víi c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ gåm:
- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp vµ so s¸nh;
- Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸, s¬ ®å ho¸;
- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª;
Do giíi h¹n vÒ néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi em chia
kÕt cÊu ®Ò tµi theo 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty
kinh doanh
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc ho¹t ®éng marketing cña C«ng ty L¾p
m¸y vµ x©y dùng sè 10
Ch−¬ng III: Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn tæ chøc marketing cña C«ng ty
L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Công ty lắp ráp và xây dựng số 10 là DNNN thuộc tổng công ty lắp ráp VN, Kể từ khi thành lập đến nay công ty đã hoạch định, phát triển đa dạng hóa các mặt hàng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement