Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By your_little_angel412
#753414 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường và giải pháp cạnh tranh bằng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm của Công ty Tân Hồng Hà
KILOBOOKS.COM
NguyÔn V¨n T©m

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp2
Ch−¬ng 3: “Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty T©n Hång Hµ”. Ch−¬ng nµy ®−a ra nh÷ng ý kiÕn c¸ nh©n nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt cËp nªu ra trong ch−¬ng 2 vµ nªu ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho c«ng ty. B¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®−îc thùc hiÖn nh»m gãp phÇn lµm phong phó thªm nh÷ng øng dông cña marketing vµo thùc tiÔn kinh doanh s«i ®éng ë ViÖt Nam thêi kú më cöa.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña TS NguyÔn H÷u
Lai, sù chØ b¶o gióp ®ì cña c¸c anh chÞ nh©n viªn trong c«ng ty T©n Hång Hµ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Em thùc tËp vµ hoµn thµnh bµi viÕt chuyªn ®Ò nµy.
Sinh viªn

NguyÔn V¨n T©m

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngày nay, tất cả các công ty luôn phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và các đối thủ cạnh tranh liên tục thay đổi chính sách nhằm thu hút khách
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement