Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By makeawish_cdd_251
#753403 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu hoạt động marketing bán hàng ở công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội
KILOBOOKS.COM


b¸n hµng, trong ®ã kh©u b¸n hµng diÔn ra chñ yÕu. Bëi v× b¸n hµng lµ kh©u
cuèi cïng cña chu kú kinh doanh lµ chøc n¨ng chñ yÕu cña doanh nghiÖp
th−¬ng m¹i. B¸n hµng lµ kh©u nghiÖp vô nh»m t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ ®Ó
gióp doanh nghiÖp ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu nh−: Doanh sè, thÞ phÇn vµ lîi
nhuËn. ChÝnh v× vËy, b¸n hµng kh«ng chØ liªn quan mµ cßn chi phèi c¸c ho¹t
®éng chøc n¨ng kh¸c nh−, tµi chÝnh, cung øng hµng ho¸ vµ marketing...
Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i ®Çy nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ phøc
t¹p, liªn tôc biÕn ®éng; marketing ®−îc coi lµ c«ng cô h÷u Ých vµ hiÖu qu¶
trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÇu nh−, mäi nhµ doanh
nghiÖp thµnh ®¹t trªn thÕ giíi ®Òu cè g¾ng häc hái ®Ó hiÓu vµ n¾m v÷ng b¶n
chÊt cña marketing tõ ®ã ®−a ra chiÕn l−îc kinh doanh phï hîp víi ®Æc ®iÓm
riªng cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn, nÒn t¶ng c¨n b¶n ®Ó qu¶n lý doanh
nghiÖp bÒn v÷ng. Trong m«i tr−êng ho¹t ®éng kinh tÕ, d−íi sù trî gióp cña
khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i th× ho¹t ®éng marketing trë thµnh mét trong
nh÷ng kh©u then chèt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp.
C¸c ho¹t ®éng marketing gióp c¸c quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh
cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n, doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn vµ th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n
nh»m tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Marketing x¸c ®Þnh râ ph¶i s¶n
xuÊt c¸i g×? Khèi l−îng bao nhiªu? S¶n phÈm cã ®Æc ®iÓm nh− thÕ nµo? CÇn
sö dông nguyªn liÖu g×? Gi¸ b¸n bao nhiªu?
C«ng ty VTNN Hµ Néi trùc thuéc Së N«ng nghiÖp vµ PTNT Thµnh phè
Hµ Néi lµ C«ng ty cung øng VTNN trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn
víi m¹ng l−íi tiªu thô réng lín. Nh−ng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng c¹nh tranh gay
g¾t nh− hiÖn nay th× thùc sù C«ng ty ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng
kinh doanh. Do ®ã b¸n hµng lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña C«ng ty. ThÊy ®−îc tÇm
quan träng cña ho¹t ®éng marketing b¸n hµng cho nªn chóng t«i tiÕn hµnh
nghiªn cøu ®Ò tµi:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các hoạt động marketing giúp các quyết định trong sản xuất kinh doanh có cơ sở vững chắc hơn, DN có điều kiện và thông tin đầy đủ hơn nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement