Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sunshine_wind
#753401 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty XNK Hà Tây
KILOBOOKS.COM

2
- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng
Marketing cña c«ng ty.
- Trªn c¬ së ®ã, ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m x©y dùng, cñng cè vµ
hoµn thiÖn c«ng t¸c Marketing cña c«ng ty.
§Ò tµi gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn cña Marketing quèc tÕ vµ qu¶n lý xuÊt khÈu.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty.
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p Marketing xuÊt khÈu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y.
Do ®Ò tµi nghiªn cøu cßn míi l¹, tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¶n
chuªn ®Ò ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sai xãt. RÊt mong ®−îc c¸c thÇy gi¸o vµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y gãp ý kiÕn ®Ó b¶n chuyªn ®Ò nµy ®−îc hoµn thiÖn.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty XNK Hà Tây là 1 DNNN có chức năng kinh doanh trong lĩnh vực XNK các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của địa phương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement