Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tanyaprinc3ss
#753400 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn II:
Thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty Cæ
phÇn xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi trong thêi gian qua (1994-1998).
PhÇn III:
Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty cæ phÇn XNK Nam Hµ Néi.
§Ó hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy, em ®· nhËn ®−îc sù h−íng dÉn tËn
t×nh sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« chó trong c«ng ty cæ phÇn XNK Nam Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TMQT mang tính chất sống còn cho mỗi quốc gia vì nó mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phát huy được lợi thế so sánh của 1 quốc gia so với các nước khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement