Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b4nthj3ugj4_katamaybus
#753399 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản giao thông vận tải
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp


2
n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i"
Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh s¸ch vµ v¨n
ho¸ phÈm d−íi quan ®iÓm marketing tõ ®ã x©y dùng c¸c chiÕn l−îc marketing vµ c¸c gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty.
KÕt cÊu ®Ò tµi ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I:
Nh÷ng lý luËn chung vÒ marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mar giúp DN linh hoạt trong kinh doanh bắt được thời cơ, nhu cầu của khách hàng, từ đó tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó, chiến thắng trong cạnh tgranh và thu được l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement