Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By biyun_xiaolin
#753398 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp marketing hoàn thiện xuất khẩu nông sản sang thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của công ty kinh doanh XNK Việt - Lào
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn Minh §øc
§¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi

Bµi viÕt bao gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I. C¬ së khoa häc vÒ Marketing kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu.
Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty kinh doanh XuÊt nhËp khÈu ViÖt - Lµo.
Ch−¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kinh doanh xuÊt khÈu sang thÞ
tr−êng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng.
MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song do n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng
thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c thÇy c« gi¸o h−íng dÉn gióp ®ì em ®Ó hoµn thµnh thËt tèt luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n.

Ch−¬ng I : C¬ së khoa häc vÒ Marketing
kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c¸c c«ng ty
kinh doanh xuÊt khÈu

I. Tæng quan vÒ Marketing kinh doanh xuÊt khÈu

1.
Vai trß chøc n¨ng cña Marketing trong kinh doanh xuÊt khÈu
Theo viÖn nghiªn cøu Marketing Anh quèc, Marketing lµ “chøc n¨ng qu¶n
lý cña c«ng ty, lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh kÓ tõ khi ph¸t hiÖn ra nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã cho tíi khi cã ®−îc c¸c gi¶i ph¸p tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho c«ng ty”. Tõ ®óng nghÜa trªn ta hiÓu tiÕn ®éng cña Marketing ®−îc biÓu hiÖn qua m« h×nh sau:H×nh 1: Qu¸ tr×nh tiÕn ®éng Marketing


Nhu
cÇu
(ThÞ
tr−êng)
Ên ®Þnh s¶n
phÈm
Chän thÞ tr−êng
®Ých vµ môc tiªu
QuyÕt ®Þnh s¶n
phÈm hçn hîp
§Þnh
gi¸ b¸n
Theo dâi
khuyÕch tr−¬ng
b¸n hµng
Xóc tiÕn
th−¬ng m¹i
§Þnh søc
b¸n
§Þnh kªnh
ph©n phèi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cơ sở khoa học về Mar kinh doanh XK nông sản của các công ty kinh doanh xuất khẩu. chương 2. Thực trạng. Chương 3. Các giải pháp hoàn thiện kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement