Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanh_truong68
#753369 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tạp phẩn và BHLĐ
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng I
ThÞ tr−êng vµ sù h×nh thµnh thÞ tr−êng s¶n phÈm

I. §Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh thÞ tr−êng.
1. ThÞ tr−êng vµ ®Æc ®iÓm hµnh vi mua cña ng−êi tiªu dïng.
1.1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng. a. Kh¸i niÖm.
ThÞ tr−êng lµ ph¹m trï kinh tÕ trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Nãi mét
c¸ch khoa häc th× thÞ tr−êng cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Theo quan ®iÓm chung, thÞ tr−êng bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ ®−îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c m«Ý quan hÖ do chóng ph¸t sinh vµ g¾n liÒn trong kh«ng gian nhÊt ®Þnh.
Hµnh vi c¬ b¶n cña thÞ tr−êng lµ hµnh vi mua vµ b¸n. V× vËy ph¶i cã
chñ thÓ mua vµ b¸n th«ng qua hµng ho¸ lµ vËt cã gi¸ trÞ ®Ó trao ®æi.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ diÏn ra trong mét kh«ng gian
nhÊt ®Þnh ®ã ®· t¹o nªn cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ n¬i h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ trao ®æi, ®èi t¸c, c¸c quan hÖ cung cÇu, quan hÖ c¹nh tranh, quan hÖ gi¸ c¶,...
Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n , thÞ tr−êng võa lµ ®èi t−îng võa lµ c¨n cø
kÕ ho¹ch ho¸, nã cßn lµ tÊm g−¬ng gióp c¸c xÝ nghiÖp nhËn biÕt vÒ m×nh vµ nhu cÇu cña x· héi. C¸c c«ng ty kinh doanh nãi chung vµ C«ng ty t¹p phÈm vµ BHL§ nãi riªng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu tiªu dïng vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng. H¬n n÷a nã cßn lµ n¬i ®Ó doanh nghiÖp kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, thÞ hiÕu ng−êi tiªu dïng ®Ó cã chÝnh s¸ch phï hîp.
Theo quan ®iÓm Marketing, Philip Kotler cã nªu:
"ThÞ tr−êng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã mét nhu
cÇu hay mong muèn cô thÓ, s·n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu hay mong muèn ®ã".

§Þnh nghÜa trªn më ra cho c¸c c«ng ty c¸ch nh×n thÞ tr−êng réng h¬n,
kh«ng chØ diÔn ra trong mét ®Þa ®iÓm cè ®Þnh mµ cã thÓ më ra ë nh÷ng n¬i nµo cã kh¸ch hµng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nói đến thị trường là nói tới cạnh tranh. để tạo tiền đề cho cạnh tranh thắng lợi của các DN, cùng lúc phải đề cập đến uy tín của DN, chất lượng sản phẩm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement